foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

ข่าวกิจกรรมสช.ยี่งอ

โครงการ/กิจกรรมการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ค้าและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรง 

อ่านเพิ่มเติม: วันที่ 23 เมษายน 2562 กิจกรรมการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ค้า

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.