ประวัติความเป็นมา

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

ความเป็นมา

        ตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2551 รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้หลายประเด็น โดยประเด็นหนึ่งให้จัดตั้งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และสำนักงานการศึกษาอำเภอ เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ตัดโอนอัตราของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(รับผิดชอบงานการศึกษาเอกชน) และอัตราบุคลากรของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

การดำเนินการ

    1. ให้สำนักคณะบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พิจารณาโครงสร้างและกรอบอัตราในการดำเนินการเรื่องการจัดตั้งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ เพื่อพัฒนาคุณภาพและกำกับดูแลโรงเรียนเอกชนสถานศึกษาปอเนาะ และการศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และให้ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาหาแนวทางตัดโอนอัตรากำลังของข้าราชการครูช่วยสอนในโรงเรียนเอกชนศาสนาอิสลามทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน กลับคืนสู่สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อกำหนดตำแหน่งไห้เหมาะสมต่อไป

    2. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดประรับฟัง ความคิดเห็นทุกภาคส่วนในพื้นที่เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 52 ณ โรงแรมเจบี หาดใหญ่ จังหวัดนราธิวาส ผลการประชุมมีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมติ กพด.และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ดำเนินการเร่งด่วนควบคู่ไปกับการแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    3.ให้กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ       

ภารกิจหลัก

1.สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 1 1 ประสานการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการการศึกษาเอกชนในจังหวัด ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายการเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้

  1.2 ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ เร่งรัดนิเทศและติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)

 1.3 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของ โรงเรียนเอกชน ทุกประเภท สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)

1.4 ปฏิบัติร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รัีบมอบหมาย

2
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

   2.1 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการการศึกษาเอกชนอำเภอ ให้สอดคล้องกับนโยบายการเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้
   2 2 ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ เร่งรัด นิเทศและติดตามการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)
   2.3 จัดทำข้อมูลทุกประเภท สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลาประจำมัสยิด (ตาดีกา) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ประวัติสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ
อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

 

          สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส  ที่ทำการอยู่หลังที่ว่าการอำเภอยี่งอ  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ ห้องจำนวน 1 ห้อง จากนายอรุณ ศรีใส  ปลัดอาวุโส (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) รักษาราชการแทนนายอำเภอยี่งอ   ให้เป็นที่ทำการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  เพื่อสนองรับนโยบายของคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร์  ลักษณวิเศษฏ์)  ตามที่ศูนย์อำนวยการการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยเสนอประเด่นหนึ่งในคราวประชุมรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  19 พฤศจิกายน  2551  จากการรายงานผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  ให้มีการจัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอขึ้น  เพื่อเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (โดยตัดโอนอัตราของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่รับผิดชอบงานการศึกษาเอกชน)  

                 ต่อมาทางสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส  ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน  130,000.00  บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการปรับปรุงห้องสำนักงาน  และได้จัดสรรอัตรากำลังพนักงานราชการจำนวน  6  คน  คือ 1. นายฮานาฟี  ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป   2.นายแวดุลกอเดร์ ตูแป  ตำแหน่งนักวิชาการอิสลามศึกษา  3.นายปัญญา  อัสมะแอ  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  4. นางสาวมาเรียม  ลงซูซา  นักวิชาการศึกษา  5. นางสาวนูรไลลา ยาอะมะวา  นักวิชาการพัสดุ และ6. นางสาวปารีด๊ะ  ดาราเมาะ  นักวิชาการเงินและบัญชี  โดยมีนายกอเร็ง  เลาะมิง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส  เขต 3 ทำหน้าที่ ผู้ประสานงานของสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

        ต่อมาเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552  นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ข้าราชการครูชำนาญการ (คศ.2)  โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา(มูลนิธิ) อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส  
มาทำหน้าที่ผู้ประสานงานสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอแทน นายกอเร็ง เลาะมิง  ซึ่งได้ไปปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส
     

วีดีโอ สช.อ.ยี่งอ

สรุปผลการดำเนินงาน สช.อ.ยี่งอ ปี 2566 พิธีมอบประกาศนียบัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2565 ร.ร.สมานมิตรวิทยา (22มี.ค.66) งานการกุศล(ตาดีกาอีเด๊าะ บ้านบูเก๊ะปาลัสยี่งอ 7มี.ค.66) ฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ ไทย-มาเลเซีย(OPEC VS GOBB) สช.อ.ยี่งอ นิเทศตาดีกาดารุลฮูดาบ้านกูเล็ง ตาดีการียาดุซซอลีฮีน(มัสยิดยาเมร์ตลาดยี่งอ) โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลศูนย์ตาดีกา มหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนนราธิวาส 2566 สช.อ.ยี่งอจัดประชุมนิเทศฯตาดีกา พิธีมอบทุนแก่นักเรียนฮาฟิสอัลกุรอ่าน ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ (สช.นธ) ผอ.สช.จ.นธ.ตรวจเยี่ยมร.ร.อิสลามวิทยานุสรณ์ อ.ยี่งอ ยินดีต้อนรับและแสดงความยินดี ผอ.สช.จ.นราธิวาส (18พ.ย.65) 23 สิงหาคม ค.ศ. 2022 โครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี65 อบต.ยี่งอ ประเมินและคัดเลือกโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานรางวัล ประจำปี 2565 กีฬาสีภายใน ภาพเก็บตก ภาพเก่า 2563 ฉายใหม่ 2565 #เดิน-วิ่งทั้งเมืองนราธิวาส 2022 (22/05/65) โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สช.นธ. โครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ปัจฉิมนิเทศ ฮาซานียะห์ 2565 DLTV สช.นธ.รุ่นที่3 ค่าย เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ อำเภอยี่งอ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ /อำเภอยี่งอ 241164 สืบสาน รักษา ต่อยอดวัฒนธรรม สู้ สู้ สู้ สู้ สู้ จิตอาสา ณ ม.6 ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส(วันจักรี 6 เม.ย) ผวจ.นราฯพูดมลายู งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day 2564 กิจกรรมจิตอาสา ณ ร.ร.บ้านยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส (2 เม.ย.64) ครู ร.ร.เอกชน(สช.นราธิวาส)สวย น่ารัก มาดู นร.ป.1สังกัด สช.ยี่งอ อ่านหนังสือกัน ส่งนายอำเภอย้าย งานเลี้ยงส่งนายอำเภอยี่งอ เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อ.ยี่งอ 240264 โครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน วันครู ปี 64 (ครูในสังกัด สช.อ.ยี่งอ) พิธีมอบทุนการศึกษาเด็กกำพร้าอ. ยี่งอ 24 ก ค 63 สช ยี่งอ จัดกิจกรรมนิเทศ ติดตาม ร ร สมานมิตรวิทยา พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล อำเภอยี่งอ ร.ร.บ้านกูเล็ง อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส@ครูวณิชยา อัสมะแอ เกาะหลีเป๊ะ กับชาว สช นราธิวาส 63 งานแสดงมุฑิตาจิต สช นราธิวาส 2563 อบรม DLTV เบื้องต้น เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อ ยี่งอ 4 ธค 63 ประมวลภาพรูปเสีย (มีด้วยรึ) ณ จุดชมวิวยือลาแป เดินวิ่งการกุศลเพื่อน้องกำพร้า ครั้งที่ 7 ปีที่ 4 อ ยี่งอ เกษตรอำเภอยี่งอ ลงแขกดำนาข้าว 3 พย 63 น้ำพุเสด็จ ม.4 ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 23 ต.ค.63 จิตอาสา ฝายน้ำโต๊ะแก บ้านนากอ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส สช ยี่งอ นิเทศติดตามเยี่ยมเยียน ร ร อัลอีย๊ะวิทยา สช ยี่งอ นิเทศ ติดตาม ร ร อิสลามวิทยานุสรณ์ สช ยี่งอ นิเทศ ติดตาม โรงเรียนฮาซานียะห์ สช ยี่งอ นิเทศ ติดตามเยี่ยมเยียน รร อัครศาสน์วิทยา กิจกรรมกาแฟยามเช้า ณ โรงเรียนบ้านกูเล็ง อ.ยี่งอ ตอาสา ตลาดสดเทศบาลตำบลยี่งอ นำโดยนายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ จิตอาสา รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อ.ยี่งอ ราทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส สาวงามอำเภอยี่งอ ในงานของดีเมืองนรา 62 ริ้วขบวนอำเภอยี่งอสุดยิ่งใหญ่ ในงานของดีเมืองนรา 62 สาวงามอำเภอยี่งอ ในงานของดีเมืองยือรีงา 2562 ริ้วขบวนอำเภอยี่งอสุดยิ่งใหญ่ ในงานของดีเมืองนรา 62 เดินวิ่งการกุศลเพื่อน้องกำพร้า ครั้งที่ 7 ปีที่ 4 อ ยี่งอ ประมวลภาพรูปเสีย (มีด้วยรึ) ณ จุดชมวิวยือลาแป พิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าอำเภอยี่งอ 22 ก ค 63 แนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด-19 ร.ร.เอกชนในสังกัด สช.ยี่งอ แนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด-19 ร.ร.เอกชนในสังกัด สช.ยี่งอ วันครู ปี 64 (ครูในสังกัด สช.อ.ยี่งอ) ส่งนายอำเภอย้าย มาดู นร.ป.1สังกัด สช.ยี่งอ อ่านหนังสือกัน ครู ร.ร.เอกชน(สช.นราธิวาส)สวย น่ารัก กิจกรรมจิตอาสา ณ ร.ร.บ้านยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส (2 เม.ย.64) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day 2564 ผวจ.นราฯพูดมลายู จิตอาสา ณ ม.6 ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส(วันจักรี 6 เม.ย) กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ อำเภอยี่งอ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สช.นธ. ภาพเก็บตก ภาพเก่า 2563 ฉายใหม่ 2565 #เดิน-วิ่งทั้งเมืองนราธิวาส 2022 (22/05/65) โครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี65 อบต.ยี่งอ กีฬาสีภายใน นักเรียนค่ายพรีโอลิมปิควิชาการในพื้นที่ จชต. ปีที่4 ค่ายที่2 วิชาชีววิทยา 2565 ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ (สช.นธ) สช.อ.ยี่งอจัดประชุมนิเทศฯตาดีกา มหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนนราธิวาส 2566 โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลศูนย์ตาดีกา ตาดีการียาดุซซอลีฮีน(มัสยิดยาเมร์ตลาดยี่งอ) สช.อ.ยี่งอ นิเทศตาดีกาดารุลฮูดาบ้านกูเล็ง ฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ ไทย-มาเลเซีย(OPEC VS GOBB) งานการกุศล(ตาดีกาอีเด๊าะ บ้านบูเก๊ะปาลัสยี่งอ 7มี.ค.66) พิธีรับประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ร.ร.ฮาซานียะห์ 2565 (21มี.ค.66) พิธีมอบประกาศนียบัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2565 ร.ร.สมานมิตรวิทยา (22มี.ค.66)
Copyright © 2023 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.