foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

ข่าวกิจกรรมสช.ยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี  โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้เข้าร่วม ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมกราคม 2562 

อ่านเพิ่มเติม: วันที่ 9 มกราคม 2562 ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมกราคม 2562 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.