ข้อมูลสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2565

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

 สช.

อำเภอ
ยี่งอ
โรงเรียนเอกชนในระบบ
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ
ประเภทสามัญศึกษาและสอนศาสนาควบคู่สามัญ

สอนสามัญ

สอนศาสนาควบคู่วิชาสามัญ

โรงเรียนนอกระบบ

สถาบันศึกษาปอเนาะ
ศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจำมัสยิด
(ตาดีกา)
  โรงเรียน
(โรง)
ครู
(คน)
นักเรียน
(คน)
โรงเรียน
(โรง)
ครู
(คน)
นักเรียน
(คน)
โรงเรียน
(โรง)
ครู
(คน)
นักเรียน
(คน)
โรงเรียน
(คน)
ครู
(คน)
นักเรียน
(คน)
โรงเรียน
(โรง)
ครู
(คน)
นักเรียน
(คน)
 
  4  142  1621 6 259  2499 0 0 0 7 21 460 50 417 4783

                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                            ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม  2566 

   

ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนสามัญ

ที่

ชื่อโรงเรียน

ผู้รับใบอนุญาต

ผู้จัดการ

ผู้อำนวยการ

จำนวนครู

จำนวนนักเรียน
1 อัลอีย๊ะวิทยา นายมาหะมะ   อาแว นายอามิร  อาแว นายอารีฟ  อัสมะแอ 67 677
2 พิพัฒน์ทักษิณ นายบุญฤทธิ์  โสพิกุล นายบุญฤทธิ์  โสพิกุล นางพรเมธา  กิ่งพะโยม 21 294
3 อิสลามวิทยานุสรณ์ นางแวรอสนี  หมาดหล้า นางแวรอสนี  หมาดหล้า นางสาวอัสมา  หมาดหล้า 51 635
4 อัตเตาฮีดวิทยานุสรณ์ นายอุสมาน ยูนุ นายอุสมาน ยูนุ นายมะกือตา บือราเฮง 3 15
      รวม  142 1621

 

                                                                                    ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2566

 

 

ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่วิชาสามัญ


ที่


ชื่อโรงเรียน


ผู้รับใบอนุญาต


ผู้จัดการ


ผู้อำนวยการ

จำนวน
ครู

จำนวน
นักเรียน
1 ฮาซานียะห์ นางวรรณี  หะยีแวอูมา นางวรรณี  หะยีแวอูมา นางสาวอาลัต หะยีแวอูมา 48 370
2 อัครศาสน์วิทยา
(มูลนิธิอัครศาสน์วิทยา)
ดอรอแม มะลี นางซัลมา  บืองาฉา นายนัสรันทร์ สาแลมา 81 765
3 สมานมิตรวิทยา นายมาหะมะลุตฟี  หะยีสาแม นายมาหะมะลุตฟี  หะยีสาแม นางสาวอวาตีฟ  มูน๊ะ 61 578
4 อนุรักษ์อิสลาม นายอับดุลฮาฟีร์  มามะบากา นายมุคลิส  เจะสนิ นายอับดุลฮาฟีร์  มามะบากา 50 442
5 มาฮัดมูฮำมาดียะห์ นายอับดุลมูตอเล๊ะ  ดอรอแม นายอับดุลมูตอเล๊ะ  ดอรอแม นายอับดุลมูตอเล๊ะ  ดอรอแม 23 303
6 ดารุลกุรอานิลการีม
(มูลนิธิอัลอีมาน)
นายนายอับดุลเราะห์มาน  อับดุลศอมัด นายวาเล๊าะ  เจ๊ะอาลี นางสาวิยะห์  มิมูนิ 27 40
รวม 290 2498

 

                                                                                                                                               ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2566

 

 

จำนวนนักเรียน และจำนวนครู สถาบันศึกษาปอเนาะอำเภอยี่งอ

ที่

ชื่อสถาบันศึกษาปอเนาะ

ตำบล
จำนวนนักเรียน จำนวนผู้สอน
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 ดารุลฟูรกอน ยี่งอ  694 74 138 1 3 4
2 อัตตัรบียะห์อัลอิสลามียะห์ จอเบาะ 70 538  128 1 3 4
3 สันติศาสน์อิสลาม จอเบาะ 25 38  63 2 3 5
4 มะฮัดอาร์ซาดี ยี่งอ 20  132 32 1 1 2
5 มัดรอซาตุลวาซีละห์ ลุโบะบายะ 44 44 2 0 2
6 ดารุลมุมีนิน ละหาร 27   0 27 2 0 2
7 ฮีดายาตุลกุรอาน จอเบาะ  20  8 28 1 1 2
 รวม   265  195 460 10 11 21

 

                                                                                                                    ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2566

 

 

 

จำนวนนักเรียน และจำนวนครู ศูนย์(ตาดีกา)อำเภอยี่งอ

ที่

จำนวนศูนย์ จำนวนนักเรียน จำนวนผู้สอน
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 ยี่งอ 9  440 443 883 31  40  71
2 จอเบาะ  411 444 855 47  31 78
3 ละหาร  8  372  360 732 22 39 61
4 ลุโบะบายะ 298 323  621 37  39 76
5 ลุโบะบือซา 320  299  619 25 33 58
6 ตะปอเยาะ  9 527 546 1073 31 42  73
 รวม  2368  2415  4783  193  224  417

                                                                                                                   

                                                                                                          ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2566

 

 

 

 

 

 

 

 

วีดีโอ สช.อ.ยี่งอ

สรุปผลการดำเนินงาน สช.อ.ยี่งอ ปี 2566 พิธีมอบประกาศนียบัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2565 ร.ร.สมานมิตรวิทยา (22มี.ค.66) งานการกุศล(ตาดีกาอีเด๊าะ บ้านบูเก๊ะปาลัสยี่งอ 7มี.ค.66) ฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ ไทย-มาเลเซีย(OPEC VS GOBB) สช.อ.ยี่งอ นิเทศตาดีกาดารุลฮูดาบ้านกูเล็ง ตาดีการียาดุซซอลีฮีน(มัสยิดยาเมร์ตลาดยี่งอ) โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลศูนย์ตาดีกา มหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนนราธิวาส 2566 สช.อ.ยี่งอจัดประชุมนิเทศฯตาดีกา พิธีมอบทุนแก่นักเรียนฮาฟิสอัลกุรอ่าน ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ (สช.นธ) ผอ.สช.จ.นธ.ตรวจเยี่ยมร.ร.อิสลามวิทยานุสรณ์ อ.ยี่งอ ยินดีต้อนรับและแสดงความยินดี ผอ.สช.จ.นราธิวาส (18พ.ย.65) 23 สิงหาคม ค.ศ. 2022 โครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี65 อบต.ยี่งอ ประเมินและคัดเลือกโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานรางวัล ประจำปี 2565 กีฬาสีภายใน ภาพเก็บตก ภาพเก่า 2563 ฉายใหม่ 2565 #เดิน-วิ่งทั้งเมืองนราธิวาส 2022 (22/05/65) โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สช.นธ. โครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ปัจฉิมนิเทศ ฮาซานียะห์ 2565 DLTV สช.นธ.รุ่นที่3 ค่าย เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ อำเภอยี่งอ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ /อำเภอยี่งอ 241164 สืบสาน รักษา ต่อยอดวัฒนธรรม สู้ สู้ สู้ สู้ สู้ จิตอาสา ณ ม.6 ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส(วันจักรี 6 เม.ย) ผวจ.นราฯพูดมลายู งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day 2564 กิจกรรมจิตอาสา ณ ร.ร.บ้านยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส (2 เม.ย.64) ครู ร.ร.เอกชน(สช.นราธิวาส)สวย น่ารัก มาดู นร.ป.1สังกัด สช.ยี่งอ อ่านหนังสือกัน ส่งนายอำเภอย้าย งานเลี้ยงส่งนายอำเภอยี่งอ เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อ.ยี่งอ 240264 โครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน วันครู ปี 64 (ครูในสังกัด สช.อ.ยี่งอ) พิธีมอบทุนการศึกษาเด็กกำพร้าอ. ยี่งอ 24 ก ค 63 สช ยี่งอ จัดกิจกรรมนิเทศ ติดตาม ร ร สมานมิตรวิทยา พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล อำเภอยี่งอ ร.ร.บ้านกูเล็ง อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส@ครูวณิชยา อัสมะแอ เกาะหลีเป๊ะ กับชาว สช นราธิวาส 63 งานแสดงมุฑิตาจิต สช นราธิวาส 2563 อบรม DLTV เบื้องต้น เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อ ยี่งอ 4 ธค 63 ประมวลภาพรูปเสีย (มีด้วยรึ) ณ จุดชมวิวยือลาแป เดินวิ่งการกุศลเพื่อน้องกำพร้า ครั้งที่ 7 ปีที่ 4 อ ยี่งอ เกษตรอำเภอยี่งอ ลงแขกดำนาข้าว 3 พย 63 น้ำพุเสด็จ ม.4 ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 23 ต.ค.63 จิตอาสา ฝายน้ำโต๊ะแก บ้านนากอ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส สช ยี่งอ นิเทศติดตามเยี่ยมเยียน ร ร อัลอีย๊ะวิทยา สช ยี่งอ นิเทศ ติดตาม ร ร อิสลามวิทยานุสรณ์ สช ยี่งอ นิเทศ ติดตาม โรงเรียนฮาซานียะห์ สช ยี่งอ นิเทศ ติดตามเยี่ยมเยียน รร อัครศาสน์วิทยา กิจกรรมกาแฟยามเช้า ณ โรงเรียนบ้านกูเล็ง อ.ยี่งอ ตอาสา ตลาดสดเทศบาลตำบลยี่งอ นำโดยนายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ จิตอาสา รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อ.ยี่งอ ราทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส สาวงามอำเภอยี่งอ ในงานของดีเมืองนรา 62 ริ้วขบวนอำเภอยี่งอสุดยิ่งใหญ่ ในงานของดีเมืองนรา 62 สาวงามอำเภอยี่งอ ในงานของดีเมืองยือรีงา 2562 ริ้วขบวนอำเภอยี่งอสุดยิ่งใหญ่ ในงานของดีเมืองนรา 62 เดินวิ่งการกุศลเพื่อน้องกำพร้า ครั้งที่ 7 ปีที่ 4 อ ยี่งอ ประมวลภาพรูปเสีย (มีด้วยรึ) ณ จุดชมวิวยือลาแป พิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าอำเภอยี่งอ 22 ก ค 63 แนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด-19 ร.ร.เอกชนในสังกัด สช.ยี่งอ แนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด-19 ร.ร.เอกชนในสังกัด สช.ยี่งอ วันครู ปี 64 (ครูในสังกัด สช.อ.ยี่งอ) ส่งนายอำเภอย้าย มาดู นร.ป.1สังกัด สช.ยี่งอ อ่านหนังสือกัน ครู ร.ร.เอกชน(สช.นราธิวาส)สวย น่ารัก กิจกรรมจิตอาสา ณ ร.ร.บ้านยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส (2 เม.ย.64) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day 2564 ผวจ.นราฯพูดมลายู จิตอาสา ณ ม.6 ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส(วันจักรี 6 เม.ย) กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ อำเภอยี่งอ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สช.นธ. ภาพเก็บตก ภาพเก่า 2563 ฉายใหม่ 2565 #เดิน-วิ่งทั้งเมืองนราธิวาส 2022 (22/05/65) โครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี65 อบต.ยี่งอ กีฬาสีภายใน นักเรียนค่ายพรีโอลิมปิควิชาการในพื้นที่ จชต. ปีที่4 ค่ายที่2 วิชาชีววิทยา 2565 ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ (สช.นธ) สช.อ.ยี่งอจัดประชุมนิเทศฯตาดีกา มหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนนราธิวาส 2566 โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลศูนย์ตาดีกา ตาดีการียาดุซซอลีฮีน(มัสยิดยาเมร์ตลาดยี่งอ) สช.อ.ยี่งอ นิเทศตาดีกาดารุลฮูดาบ้านกูเล็ง ฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ ไทย-มาเลเซีย(OPEC VS GOBB) งานการกุศล(ตาดีกาอีเด๊าะ บ้านบูเก๊ะปาลัสยี่งอ 7มี.ค.66) พิธีรับประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ร.ร.ฮาซานียะห์ 2565 (21มี.ค.66) พิธีมอบประกาศนียบัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2565 ร.ร.สมานมิตรวิทยา (22มี.ค.66)
Copyright © 2023 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.