รู้จักอำเภอยี่งอ

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

 

ประวัติความเป็นมา
อำเภอยี่งอ

Amphoe Yi-ngo

ที่ว่าการ  ที่ว่าการอำเภอยี่งอ ถนนรามโกมุท ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180

 

 

 

          ความเป็นมา คำว่า " ยี่งอ "  มาจากคำวา  " ยือริงงา "  ในภาษามลายู  หมายถึง  พืชชนิดหนึ่ง ซึ่งเรียกในภาษาไทยว่า  " ว่านน้ำ " เนื่องจากภาษามลายูซึ่งเป็นภาษาถิ่นในท้องที่จังหวัดนราธิวาส  มักเพี้ยนมาจากภาษามลายูอันแท้จริง  คำ " ยือริงงา "จึงเพื้ยนมาเป็น " ยี่งอ "
          เหตุที่ใช้คำว่า  " ยี่งอ " เป็นชื่อท้องถิ่นนั้น  เพราะปรากฏว่าแต่ครั้งก่อนนั้น  พืชที่กล่าวมานี้มีมากในท้องถิ่น  จึงได้เรียกชื่อท้องถิ่นตามชื่อว่า " ยี่งอ "  ครั้งในสมัยเมื่อยกฐานะท้องถิ่นขึ้นเป็นอำเภอจึงได้ถือเอาคำว่า "ยี่งอ"  เป็นชื่อของอำเภอ
          อำเภอยี่งอเดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งซึ่งขี้นกับเมืองสายบุรี  ครั้งต่อมาเมื่อรัฐบาลได้ดำเนินการปกครอง ตามกฏข้อบังคับสำหรับบริเวณ 7 หัวเมือง  เมื่อ ร.ศ. 120 (พ.ศ. 2445) จึงจัดตั้งเป็นอำเภอขึ้น    เรียกว่า "อำเภอยี่งอ"  คงขึ้นอยู่เมืองสายบุรีอย่างเดิม  ต่อมาเมื่อ ร.ศ. 128  ทางราชการได้ยกฐานะอำเภอบางนราขึ้นเป็นจังหวัด  เรียกว่า  จังหวัดบางนรา  ก็ได้มีแจ้งความกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ วันที่  30  พฤศจิกายน ร.ศ.128 ท้องถิ่นที่อำเภอขึ้นกับจังหวัดบางนรา  ซึ่งต่อมาเมื่อ  พ.ศ. 2458  ได้เปลี่ยนชื่อจังหวัดบางนราเป็น    " จังหวัดนราธิวาส "

 

 

 

สภาพทั่วไป สภาพภูมิศาสตร์ ที่ตั้งและอาณาเขต

          อำเภอเป็นอำเภอหนึ่งใน  13  อำเภอของจังหวัดนราธิวาสตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลยี่งอ  ห่างจากจังหวัดนราธิวาสประมาณ 13 กิโลเมตรและห่างจากกรุงเทพมหานคร  โดยทางรถยนต์  1,136  กิโลเมตร

ทิศเหนือ          ติดต่อกับอำเภอบาเจาะ

ทิศตะวันออก    ติดต่อกับอำเภอเมืองนราธิวาส

ทิศใต้             ติดต่อกับอำเภอเมืองและอำเภอระแงะ

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับอำเภอระแงะและอำเภอรือเสาะ

การปกครอง

 

          แบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  พ.ศ. 2457  เป็น  6  อำเภอ40  หมู่บ้าน 1  เทศบาล และ  6  องค์การบริหารส่วนตำบล  มีรายละเอียด  ดังนี้

 

ที่ ชื่อตำบล จำนวนหมู่บ้าน
1 ตำบลยี่งอ 7
2 ตำบลละหาร 8
3 ตำบลจอเบาะ 9
4 ตำบลลุโบะบายะ 5
5 ตำบลลุโบะบือซา 6
6 ตำบลตะปอเยาะ 5
รวม 40

องค์การบริหารส่วนตำบล

 

ในอำเภอยี่งอองค์การบริหารส่วนตำบลมีจำนวน  6  แห่ง

               1. องค์การบริหารส่วนตำบลยี่งอ
               2. องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร
               3. องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
               4. องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ
               5. องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
               6. องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ

 

 

ประชากรและศาสนา


          จากการสำรวจปี พ.ศ. 2562    มีประชากร  จำนวน  46,819  คน    จำนวนครัวเรือน  8,952  ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  คิดเป็นร้อยละ 95   นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ  5  มีวัด  2  แห่ง  มัสยิด  49  แห่ง  

  

รัฐวิสาหกิจ


       ในอำเภอยี่งอมีรัฐวิสาหกิจจำนวน 2 แห่ง   คือ
          1.  การไฟฟ้า
         2. ไปรษณีย์


      มีธนาคาร 1 แห่ง คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 

 

 

                                                                                                  การศึกษา

      โรงเรียนและศูนย์ในอำเภอยี่งอมีดังต่อไปนี้

 

ที่ โรงเรียน/ศูนย์ จำนวน
1 โรงเรียนมัธยมศึกษา 1
2 โรงเรียนระดับประถมศึกษา 24
3 โรงเรียนเอกชนสอนสามัญควบคู่ศาสนา 6
4 โรงเรียนเอกชนสอนสามัญ 3
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 13
6 ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) 49
7          สถาบันศึกษาปอเนาะ 7

 

 

คำขวัญ  อำเภอยี่งอ

 

ข้าวยำพื้นบ้าน      ขนมหวานขึ้นชื่อ       เลื่องลือเนื้อย่าง     ใบยางประดิษฐ์   วิจิตรงานแกะสลัก     อนุรักษ์เครื่องสานหมู่บ้านบาติก

 

วิสัยทัศน์  อำเภอยี่งอ

   

         "ยี่งอน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"

 

 

 

พันธกิจ  อำเภอยี่งอ

 

         น้ำไหล  ไฟสว่าง  ทางดี  มีการศึกษา  เศรษฐกิจก้าวดี  ประชาชนมีสุข

 

 

 

วีดีโอ สช.อ.ยี่งอ

ฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ ไทย-มาเลเซีย(OPEC VS GOBB) สช.อ.ยี่งอ นิเทศตาดีกาดารุลฮูดาบ้านกูเล็ง ตาดีการียาดุซซอลีฮีน(มัสยิดยาเมร์ตลาดยี่งอ) โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลศูนย์ตาดีกา มหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนนราธิวาส 2566 สช.อ.ยี่งอจัดประชุมนิเทศฯตาดีกา พิธีมอบทุนแก่นักเรียนฮาฟิสอัลกุรอ่าน ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ (สช.นธ) ผอ.สช.จ.นธ.ตรวจเยี่ยมร.ร.อิสลามวิทยานุสรณ์ อ.ยี่งอ ยินดีต้อนรับและแสดงความยินดี ผอ.สช.จ.นราธิวาส (18พ.ย.65) 23 สิงหาคม ค.ศ. 2022 โครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี65 อบต.ยี่งอ ประเมินและคัดเลือกโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานรางวัล ประจำปี 2565 กีฬาสีภายใน ภาพเก็บตก ภาพเก่า 2563 ฉายใหม่ 2565 #เดิน-วิ่งทั้งเมืองนราธิวาส 2022 (22/05/65) โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สช.นธ. โครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ปัจฉิมนิเทศ ฮาซานียะห์ 2565 DLTV สช.นธ.รุ่นที่3 ค่าย เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ อำเภอยี่งอ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ /อำเภอยี่งอ 241164 สืบสาน รักษา ต่อยอดวัฒนธรรม สู้ สู้ สู้ สู้ สู้ จิตอาสา ณ ม.6 ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส(วันจักรี 6 เม.ย) ผวจ.นราฯพูดมลายู งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day 2564 กิจกรรมจิตอาสา ณ ร.ร.บ้านยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส (2 เม.ย.64) ครู ร.ร.เอกชน(สช.นราธิวาส)สวย น่ารัก มาดู นร.ป.1สังกัด สช.ยี่งอ อ่านหนังสือกัน ส่งนายอำเภอย้าย งานเลี้ยงส่งนายอำเภอยี่งอ เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อ.ยี่งอ 240264 โครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน วันครู ปี 64 (ครูในสังกัด สช.อ.ยี่งอ) พิธีมอบทุนการศึกษาเด็กกำพร้าอ. ยี่งอ 24 ก ค 63 สช ยี่งอ จัดกิจกรรมนิเทศ ติดตาม ร ร สมานมิตรวิทยา พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล อำเภอยี่งอ ร.ร.บ้านกูเล็ง อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส@ครูวณิชยา อัสมะแอ เกาะหลีเป๊ะ กับชาว สช นราธิวาส 63 งานแสดงมุฑิตาจิต สช นราธิวาส 2563 อบรม DLTV เบื้องต้น เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อ ยี่งอ 4 ธค 63 ประมวลภาพรูปเสีย (มีด้วยรึ) ณ จุดชมวิวยือลาแป เดินวิ่งการกุศลเพื่อน้องกำพร้า ครั้งที่ 7 ปีที่ 4 อ ยี่งอ เกษตรอำเภอยี่งอ ลงแขกดำนาข้าว 3 พย 63 น้ำพุเสด็จ ม.4 ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 23 ต.ค.63 จิตอาสา ฝายน้ำโต๊ะแก บ้านนากอ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส สช ยี่งอ นิเทศติดตามเยี่ยมเยียน ร ร อัลอีย๊ะวิทยา สช ยี่งอ นิเทศ ติดตาม ร ร อิสลามวิทยานุสรณ์ สช ยี่งอ นิเทศ ติดตาม โรงเรียนฮาซานียะห์ สช ยี่งอ นิเทศ ติดตามเยี่ยมเยียน รร อัครศาสน์วิทยา กิจกรรมกาแฟยามเช้า ณ โรงเรียนบ้านกูเล็ง อ.ยี่งอ ตอาสา ตลาดสดเทศบาลตำบลยี่งอ นำโดยนายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ จิตอาสา รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อ.ยี่งอ ราทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส สาวงามอำเภอยี่งอ ในงานของดีเมืองนรา 62 ริ้วขบวนอำเภอยี่งอสุดยิ่งใหญ่ ในงานของดีเมืองนรา 62 สาวงามอำเภอยี่งอ ในงานของดีเมืองยือรีงา 2562 ริ้วขบวนอำเภอยี่งอสุดยิ่งใหญ่ ในงานของดีเมืองนรา 62 เดินวิ่งการกุศลเพื่อน้องกำพร้า ครั้งที่ 7 ปีที่ 4 อ ยี่งอ ประมวลภาพรูปเสีย (มีด้วยรึ) ณ จุดชมวิวยือลาแป พิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าอำเภอยี่งอ 22 ก ค 63 แนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด-19 ร.ร.เอกชนในสังกัด สช.ยี่งอ แนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด-19 ร.ร.เอกชนในสังกัด สช.ยี่งอ วันครู ปี 64 (ครูในสังกัด สช.อ.ยี่งอ) ส่งนายอำเภอย้าย มาดู นร.ป.1สังกัด สช.ยี่งอ อ่านหนังสือกัน ครู ร.ร.เอกชน(สช.นราธิวาส)สวย น่ารัก กิจกรรมจิตอาสา ณ ร.ร.บ้านยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส (2 เม.ย.64) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day 2564 ผวจ.นราฯพูดมลายู จิตอาสา ณ ม.6 ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส(วันจักรี 6 เม.ย) กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ อำเภอยี่งอ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สช.นธ. ภาพเก็บตก ภาพเก่า 2563 ฉายใหม่ 2565 #เดิน-วิ่งทั้งเมืองนราธิวาส 2022 (22/05/65) โครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี65 อบต.ยี่งอ กีฬาสีภายใน นักเรียนค่ายพรีโอลิมปิควิชาการในพื้นที่ จชต. ปีที่4 ค่ายที่2 วิชาชีววิทยา 2565 ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ (สช.นธ) สช.อ.ยี่งอจัดประชุมนิเทศฯตาดีกา มหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนนราธิวาส 2566 โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลศูนย์ตาดีกา ตาดีการียาดุซซอลีฮีน(มัสยิดยาเมร์ตลาดยี่งอ) สช.อ.ยี่งอ นิเทศตาดีกาดารุลฮูดาบ้านกูเล็ง ฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ ไทย-มาเลเซีย(OPEC VS GOBB)
Copyright © 2023 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.