foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

 

ประวัติความเป็นมา

          ความเป็นมา คำว่า " ยี่งอ "  มาจากคำวา  " ยือริงงา "  ในภาษามลายู  หมายถึง  พืชชนิดหนึ่ง ซึ่งเรียกในภาษาไทยว่า  " ว่านน้ำ " เนื่องจากภาษามลายูซึ่งเป็นภาษาถิ่นในท้องที่จังหวัดนราธิวาส  มักเพี้ยนมาจากภาษามลายูอันแท้จริง  คำ " ยือริงงา "จึงเพื้ยนมาเป็น " ยี่งอ "
          เหตุที่ใช้คำว่า  " ยี่งอ " เป็นชื่อท้องถิ่นนั้น  เพราะปรากฏว่าแต่ครั้งก่อนนั้น  พืชที่กล่าวมานี้มีมากในท้องถิ่น  จึงได้เรียกชื่อท้องถิ่นตามชื่อว่า " ยี่งอ "  ครั้งในสมัยเมื่อยกฐานะท้องถิ่นขึ้นเป็นอำเภอจึงได้ถือเอาคำว่า "ยี่งอ"  เป็นชื่อของอำเภอ
          อำเภอยี่งอเดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งซึ่งขี้นกับเมืองสายบุรี  ครั้งต่อมาเมื่อรัฐบาลได้ดำเนินการปกครอง ตามกฏข้อบังคับสำหรับบริเวณ 7 หัวเมือง  เมื่อ ร.ศ. 120 (พ.ศ. 2445) จึงจัดตั้งเป็นอำเภอขึ้น    เรียกว่า "อำเภอยี่งอ"  คงขึ้นอยู่เมืองสายบุรีอย่างเดิม  ต่อมาเมื่อ ร.ศ. 128  ทางราชการได้ยกฐานะอำเภอบางนราขึ้นเป็นจังหวัด  เรียกว่า  จังหวัดบางนรา  ก็ได้มีแจ้งความกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ วันที่  30  พฤศจิกายน ร.ศ.128 ท้องถิ่นที่อำเภอขึ้นกับจังหวัดบางนรา  ซึ่งต่อมาเมื่อ  พ.ศ. 2458  ได้เปลี่ยนชื่อจังหวัดบางนราเป็น    " จังหวัดนราธิวาส "

สภาพทั่วไป สภาพภูมิศาสตร์ ที่ตั้งและอาณาเขต

          อำเภอเป็นอำเภอหนึ่งใน  13  อำเภอของจังหวัดนราธิวาสตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลยี่งอ  ห่างจากจังหวัดนราธิวาสประมาณ 13 กิโลเมตรและห่างจากกรุงเทพมหานคร  โดยทางรถยนต์  1,136  กิโลเมตร

ทิศเหนือ          ติดต่อกับอำเภอบาเจาะ

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับอำเภอเมืองนราธิวาส

ทิศใต้             ติดต่อกับอำเภอเมืองและอำเภอระแงะ

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับอำเภอระแงะและอำเภอรือเสาะ

การปกครอง

          แบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  พ.ศ. 2457  เป็น  6  อำเภอ40  หมู่บ้าน 1  เทศบาล และ  6  องค์การบริหารส่วนตำบล  มีรายละเอียด  ดังนี้

ที่ ชื่อตำบล จำนวนหมู่บ้าน
1 ตำบลยี่งอ 7
2 ตำบลละหาร 8
3 ตำบลจอเบาะ 9
4 ตำบลลุโบะบายะ 5
5 ตำบลลุโบะบือซา 6
6 ตำบลตะปอเยาะ 5
รวม 40

องค์การบริหารส่วนตำบล

ในอำเภอยี่งอองค์การบริหารส่วนตำบลมีจำนวน  6  แห่ง

               1. องค์การบริหารส่วนตำบลยี่งอ
               2. องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร
               3. องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
               4. องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ
               5. องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
               6. องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ

ประชากรและศาสนา
          จากการสำรวจเมื่อ เดือน กันยายน 2551  มีประชากร  จำนวน  38,553  คน  แยกเป็น ชาย 19,099 คนหญิง  19,463  คน  จำนวนครัวเรือน  8,952  ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  คิดเป็น         ร้อยละ 95   นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ  5  มีวัด  2  แห่ง  มัสยิด  49  แห่ง

รัฐวิสาหกิจ
       ในอำเภอยี่งอมีรัฐวิสาหกิจจำนวน 2 แห่ง   คือ
          1. การไฟฟ้า
          2. ไปรษณีย์
      มีธนาคาร 1 แห่ง คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

การศึกษา

      โรงเรียนและศูนย์ในอำเภอยี่งอมีดังต่อไปนี้

ที่ โรงเรียน/ศูนย์ จำนวน
1 โรงเรียนมัธยมศึกษา 1
2 โรงเรียนระดับประถมศึกษา 24
3 โรงเรียนเอกชนสอนสามัญควบคู่ศาสนา 6
4 โรงเรียนเอกชนสอนสามัญ 3
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 13
6 ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) 49
7          สถาบันศึกษาปอเนาะ 7

คำขวัญ  อำเภอยี่งอ

ข้าวยำพื้นบ้าน   ขนมหวานขึ้นชื่อ       เลื่องลือเนื้อย่าง     

ใบยางประดิษฐ์   วิจิตรงานแกะสลัก     อนุรักษ์เครื่องสาน

หมู่บ้านบาติก

วิสัยทัศน์  อำเภอยี่งอ    

         "ยี่งอน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"

พันธกิจ  อำเภอยี่งอ

         น้ำไหล  ไฟสว่าง  ทางดี  มีการศึกษา  เศรษฐกิจก้าวดี  ประชาชนมีสุข

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.