foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

ข่าวกิจกรรมสช.ยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ ได้เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม  2562

อ่านเพิ่มเติม: วันที่ 3 ตุลาคม  2562  ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนตุลาคม 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.