ราคาน้ำมันวันนี้

พันธกิจ ( Mission)

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน
2. บริการและส่งเสริมสถานศึกษา  ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม  น้อมนำปฏิบัติในชีวิตประจำวันและในสังคมอย่างมีความสุข นำสังคมสู่สันติสุข

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024