foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

ข่าวกิจกรรมสช.ยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ   ได้เข้าร่วมเวทีประชาคม   ณ ตลาดกลางการเกษตรเพื่อการส่งออก 

อ่านเพิ่มเติม: วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยี่งอ ดำเนินการจัดเวทีประชาคม

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.