foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

ข่าวกิจกรรมสช.ยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา  “เราทำความดี เพื่อชาติ  ศาสน์ กษัตริย์” 

อ่านเพิ่มเติม: วันที่ 11 กรกฏาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสา  “เราทำความดี เพื่อชาติ  ศาสน์ กษัตริย์” 

Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.