foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

ข่าวกิจกรรมสช.ยี่งอ

ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา เพื่อตรวจเยี่ยมในการจัดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาไทย 

อ่านเพิ่มเติม: วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ตรวจเยี่ยมในการจัดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาไทย 

Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.