foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

ข่าวกิจกรรมสช.ยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี  โต๊ะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอ

อ่านเพิ่มเติม: วันที่ 3 มกราคม 2562   ประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.