foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

ข่าวกิจกรรมสช.ยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม: วันที่ 14 มกราคม 2562 "งานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 14 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.