foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

ข่าวกิจกรรมสช.ยี่งอ

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้ดำเนินการจัดประชุม ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบโดยมีข้อราชการที่จะแจ้งให้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ได้รับทราบและ

อ่านเพิ่มเติม: วันที่ 2 พฤษภาคม 2561ประชุม “ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ”

Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.