foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

ข่าวกิจกรรมสช.ยี่งอ

สช.จ.นราธิวาส จัดการอบรมพัฒนาการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ - ระบบ My Office ให้แก่ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัด สช.จ.นราธิวาส 

อ่านเพิ่มเติม: วันที่ 24 ก.พ.61อบรมพัฒนาการใช้งานระบบ  My Office 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.