foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

ข่าวกิจกรรมสช.ยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างขวัญ  กำลังใจแด่นักเรียน ประจำปี 2561 

อ่านเพิ่มเติม: วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมเสริมสร้างขวัญ  กำลังใจแด่นักเรียน

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.