foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

ข่าวกิจกรรมสช.ยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ      เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ 

อ่านเพิ่มเติม: วันที่ 11 มีนาคม 2562 การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.