foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

การขอรับเงินอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชน(วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี)ประจำปีการศึกษา 2562  

ผู้อำนวยการ สช.อ.ยี่งอ

    นายมาหะมัดยูรี    โตะสะ

บุคคลากร สช.ยี่งอ

ออนไลน์

มี 2 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.