foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

19/01/61 ขอความอนุเคราะห์แจ้งโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนเพื่อยกระดับ o net ประจำปีงบประมาณ 2561

 

ผู้อำนวยการ สช.อ.ยี่งอ

    นายมาหะมัดยูรี    โตะสะ

บุคคลากร สช.ยี่งอ

ออนไลน์

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.