foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

การกำหนดมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหานักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ที่มีผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ระดับปรับปรุง

 

ผู้อำนวยการ สช.อ.ยี่งอ

    นายมาหะมัดยูรี    โตะสะ

บุคคลากร สช.ยี่งอ

ออนไลน์

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.