foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

ข่าวกิจกรรมสช.ยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

อ่านเพิ่มเติม: วันที่ 7 พฤษภาคม 2561   การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.