foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

ข่าวกิจกรรมสช.ยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้ดำเนินการประชุมพนักงานราชการ และข้าราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เพื่อ

อ่านเพิ่มเติม: วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 “การประชุมของพนักงานราชการทั่วไป”

Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.