foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบการประกันคุณภาพภายใน

 

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00น. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยมี นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เป็นประธาน ในการเปิดโครงการ ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม เป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชนและครูผู้รับผิดชอบงานการประกันคุณภาพของโรงเรียนเอกชนในสังกัด สช.อ.ยี่งอ และ สช.อ.บาเจาะ จำนวน 75 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนฮาซานียะห์ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส....(ภาพ/ข่าว นายปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สช.อ.ยี่งอ)

 

Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.