foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

นายมาหะมัดูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เป็นประธานในการประชุม

 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 (เวลา 09.00 น.) นายมาหะมัดูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัด ครั้งที่ 6/2562 เพื่อดำเนินการประชุมหาข้อข้าราชการเร่งด่วน ข้อราชการที่ควรปฏิบัติ ชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงาน อาทิเช่น การจัดส่งหลักสูตรอิสลามศึกษา 2546 , การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของโรงเรียน , การรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมด้านยาเสพติด , การส่งรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) , การจัดสอบวัดผลทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ o net และ I net , กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อกองทุนอาหารกลางวัน(ตาดีกา) , การทำ MOU 7 วาระนราสะอาด และการทำ MOU นักเรียนซ้ำซ้อนโรงเรียนเอกชนในสังกัด ซึ่งมีผู้บริหารและครูเข้าประชุมในครั้งนี้ จำนวน 24 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ,,,,,,,,,,,(ภาพ/ข่าว ปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.