foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ครั้งที่ 5/2562 โดยมีนายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการ

 

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เป็นประธาน เพื่อดำเนินการประชุมหาข้อข้าราชการที่ควรปฏิบัติ อาทิเช่น การสรุปผลการตรวจอุดหนุนรายบุคคล โรงเรียนในสังกัด สช.อ.ยี่งอ ปีการศึกษา 2562, การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ของระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 , การรายงานผลการประเมินวัดทักษะภาษาไทย ประจำเดือน มิ.ย. 62 , สรุปรายงานผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 และการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งมีผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ สช.อ.ยี่งอ เข้าประชุมในครั้งนี้ จำนวน 25 คน ณ ห้องประชุมร้านอาหาร 2 ฤดู ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ........ขอขอบคุณ โรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันในวันนี้(ภาพ/ข่าว ปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.