foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

โครงการ/กิจกรรมการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ค้าและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรง 

 

 

 วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้มอบหมายให้นายอามิน ลูวี นักจัดการทั่วไป นายแวดุลกอเดร์ ตูแป นักวิชาการอิสลามศึกษา และนายปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ค้าและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรงสำหรับเป้าหมายการจัดโครงการ/กิจกรรมนี้ เป็นเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ต.ยี่งอ จำนวน 50 คน โดยมีนายสุรพล ลำพรหมแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ มัสยิดยาเมอ์ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส.............จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอยี่งอ (ศป.ปส.อ.ยี่งอ) .........ภาพ/ข่าว ปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{/gallery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.