foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ออกเยี่ยมมัสยิดและผู้นำทางศาสนา

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.30 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ออกเยี่ยมมัสยิดและผู้นำทางศาสนาอิสลาม ตามโครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสำคัญเพื่อเสริมสร้างสันติสุข จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ ,นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ, ปลัดอำเภอยี่งอ, หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน, นายกอบต.ลุโบะบายะ , ผู้นำศาสนา,กำนันผู้ใหญ่บ้าน ,หน่วยกำลังรับผิดชอบในพื้นที่และประชาชนในพื้นที่ ได้ต้อนรับเป็นจำนวนมาก ในครั้งนี้ได้เดินทางไปเยี่ยมมัสยิดคอยรียะห์ หมู่ที่ 3 บ้านปาลอบาต๊ะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ได้พบปะกับผู้นำทางศาสนา กรรมการมัสยิดและประชาชนในพื้นที่ สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้กำลังใจสัปปุรุษผู้นับถือศาสนาอิสลาม ในการประกอบศาสนกิจ พร้อมทั้งเป็นพบปะประชาชนในพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหา แสวงหาทางแก้ไขและอันจะทำให้เกิดความสันติสุข....(ภาพ/ข่าว คอม สช.ยี่งอ)

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.