foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้เข้าร่วมประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 

 

วันที่ 24 ม.ค. 62 เวลา 08.00 น.นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้เข้าร่วมประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐ ครั้งที่ 9 (ครั้งที่ 1/ 2562) โดยมีพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุม และได้เรียนเชิญ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา กับการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส............(ข่าว/คอม สช.ยี่งอ)

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.