foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ จัดงานวันครู ประจำปี 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์อำเภอยี่งอ 

 

วันนี้ 16 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ จัดงานวันครู ประจำปี 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยมีข้าราชการครูโรงเรียนเอกชน พนักงานราชการครูโรงเรียนเอกชน ครูผู้สอนโรงเรียนตาดีกา และโต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ร่วมงานวันครู จำนวน 450 คน ภายใต้คำขวัญวันครู ปี 2562 "ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี" ได้รับเกียรติจาก นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ เป็นประธานในพิธี โดยมีนายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ กล่าวรายงาน ประธานในพิธี(นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ) มอบเกียรติบัตร ” ครูผู้ทรงคุณค่า ศรี สช.อ.ยี่งอ “ ให้กับครูที่ได้รับรางวัล (จำนวน 25 คน)พร้อมด้วย นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ได้มอบเกียรติบัตร ” ครูผู้ทรงคุณค่า ศรี สช.อ.ยี่งอ “ด้วย ทั้งนี้มีอัญเชิญคำภีร์อัลกุรอ่าน โดยนักเรียนตาดีกา มีการบรรยายธรรมหัวข้อ "ครูตามแบบฉบับนบีมูฮำหมัด(ซล.)" โดย ดร.อุสมาน ยูนุซ ซึ่งเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมีกิจกรรมการจับฉลากของรางวัลแก่ครูในสังกัด 35 รางวัล กิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ ขอขอบคุณ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัด ทั้ง 9 โรง และขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการอำเภอยี่งอ จนทำให้การจัดงานวันครูในปีนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ........(ภาพ/ข่าว ปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.