foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี  โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้เข้าร่วม ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมกราคม 2562 

 

 

เมื่อ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐:๓๐ น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้เข้าร่วม ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมกราคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ หอประชุมที่ว่าการอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส นำโดยนายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ/ผอ.ศปก.อ.ยี่งอ เป็นประธานการประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ, ตัวแทน สภ.ยี่งอ, ตัวแทน ร้อย ทพ.นย.ทร., หน.ส่วนราชการและบัณฑิตอาสาฯ พร้อมกันนี้ประธานได้ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจน จำนวน ๒๐ ทุน และมอบหนังสือแสดงหลักฐานการเป็นผู้ใหญ่บ้าน/สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล จำนวน ๔ ราย, มอบประกาศเกียรติคุณ ชมเชยการปฎิบัติหน้าที่ให้กับ ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและ ชรบ. จำนวน ๙ ราย รวมทั้งแนะนำข้าราชการย้ายใหม่ จำนวน ๑ ราย ในที่ประชุมประธานได้แจ้งข้อราชการต่างๆอันเป็นนโยบายของจังหวัดให้ในที่ประชุบทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติหน้าที่ทางราชการของกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของชาวบ้านในพื้นที่ต่อไป................(ภาพ/ข่าว คอม สช.ยี่งอ)

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.