foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี  โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ  ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ สช.อ.ยี่งอ /คณะกรรมการตามคำสั่งที่ 19/2561  ลงพื้นที่ตรวจนิเทศติดตามการวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านและเขียนวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. นายมาหะมัดยูรี  โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ  ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ สช.อ.ยี่งอ /คณะกรรมการตามคำสั่งที่ 19/2561  ลงพื้นที่ตรวจนิเทศติดตามการวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านและเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาที่ 1-6  ครั้งที่ 3  ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนอัครศาสน์วิทยา และโรงเรียนฮาซานียะห์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ให้มีคุณภาพเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยกำหนดการสอบวัดนักเรียน ครั้งที่ 3 ในวันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2561

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.