foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

ประชุมปฏิบัติการจัดทำระบบสารสนเทศตามโครงการพัฒนาคุณภาพครูให้มีศักยภาพจัดการเรียนการสอนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชน

 

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำระบบสารสนเทศตามโครงการพัฒนาคุณภาพครูให้มีศักยภาพจัดการเรียนการสอนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนเพื่อรองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีบุคลากรจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจาก จังหวัด สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส..........(ภาพ/ข่าว คอม สช.ยี่งอ)

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.