foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่ได้เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนค่ายพัฒนาเพื่อการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา โดยมีพลเอกชินวัตร แม้นเดช 

 

 

     วันที่ 12 มี.ค. 61 เวลา 08.30 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่ได้เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนค่ายพัฒนาเพื่อการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา โดยมีพลเอกชินวัตร แม้นเดช ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าเป็นประธานพิธีเปิด ณ ห้องประชุมกองทุนยุทธ์ศาสตร์และสันติวิธี ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนความคิด เสริมสร้างความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดี เคารพในความแตกต่างหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้เยาวชนเกิดความรัก ความสามัคคี เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม.........(ข่าว/คอม สช.ยี่งอ)

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.