foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้มอบหมายให้นายรอสดี กอวาอูตู นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนางสาวมาเรียม ลงซูซา 

 

 

ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้มอบหมายให้นายรอสดี กอวาอูตู นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนางสาวมาเรียม ลงซูซา นักวิชาการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบและโรงเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National test : NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยมีโรงเรียนที่มีนักเรียนทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National test : NT ในสนามสอบนี้ ประกอบด้วย 2 โรงเรียน คือโรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา และ โรงเรียนฮาซานียะห์ รวมทั้งสิ้น 188 คน ..........(ข่าว ปัญญา /ภาพ รอสดี)

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.