foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้มอบหมายให้นายรอสดี กอวาอูตู นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนายปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้มอบหมายให้นายรอสดี กอวาอูตู นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนายปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ไปตรวจเยี่ยมสนามสอบโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) ในสังกัด สช.อ.ยี่งอโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลผลประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินเป็นสารสนเทศที่นำไปใช้วางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพความสามารถในการอ่านออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้อย่างเหมาะสม และเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาความสามารถในการอ่านออกซึ่งเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของนักเรียนในชั้นที่สูงขึ้นไปให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ณ สนามสอบโรงเรียนฮาซานียะห์ และโรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส..........(ข่าว/ภาพ คอม สช.ยี่งอ)

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.