ราคาน้ำมันวันนี้

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้มอบหมายให้นายรอสดี กอวาอูตู นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนายปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้มอบหมายให้นายรอสดี กอวาอูตู นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนายปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ไปตรวจเยี่ยมสนามสอบโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) ในสังกัด สช.อ.ยี่งอโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลผลประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินเป็นสารสนเทศที่นำไปใช้วางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพความสามารถในการอ่านออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้อย่างเหมาะสม และเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาความสามารถในการอ่านออกซึ่งเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของนักเรียนในชั้นที่สูงขึ้นไปให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ณ สนามสอบโรงเรียนฮาซานียะห์ และโรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส..........(ข่าว/ภาพ คอม สช.ยี่งอ)

 

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024