foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

น.  นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการมหกรรมวิชาการ “อัลอีย๊ะวิชาการ” 60 โดยมีนายอริส อัสมะแอ ผู้อำนวยการ
วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.  นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการมหกรรมวิชาการ “อัลอีย๊ะวิชาการ” 60 โดยมีนายอริส อัสมะแอ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลจัดการศึกษาของโรงเรียนในรอบปีการศึกษาให้กับสังคมรับทราบ อีกทั้งเป็นการจัดเวทีให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงทักษะ ความสามารถ ความรู้ต่างๆ ในเชิงวิชาการ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และสถานศึกษาต่างๆร่วมกัน  ณ บริเวณสนามโรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส .....(ภาพ/ข่าว คอม สช.ยี่งอ)

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.