ราคาน้ำมันวันนี้

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 12 ธันวาคม 2560 นายมาหะมัดยูรี โตะสะ  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส สำหรับวาระการประชุมประธานแจ้งที่ประชุมทราบและเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา เช่น ในเรื่องแผนการจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  การผลิตพัฒนาคน/ผู้เรียนเพื่อการรองรับไทยแลนด์ 4.0  โครงการต้นแบบ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน แลแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ.2560-2564 ......(ข่าว/ภาพ คอม สช.ยี่งอ)

 

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024