foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร

 

 

ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัด ครั้งที่ 2/2563 เพื่อดำเนินการประชุมหาข้อข้าราชการเร่งด่วน ข้อราชการที่ควรปฏิบัติ ชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงาน อาทิ เช่น เรื่องการดำเนินการโครงการเรียนฟรี 15 ปี เรื่อง การคัดกรองเด็กนักเรียน การยื่นหนังขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนะศึกษา เรื่องรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปี 62 และเรื่องการรายงานนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2562 เป็นต้น ทั้งนี้โดยให้โรงเรียนเอกชนในสังกัดได้ปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นตามระเบียบและได้คุณภาพ ตรวจสอบได้ ซึ่งมีผู้บริหาร ครู และผู้แทนเข้าประชุมในครั้งนี้ จำนวน 23 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส.........(ภาพ/ข่าว ปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

 

Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.